Lịch công tác

Lịch công tác

09-08-2017

Ngày tháng

Buổi sáng

Trực Lãnh Đạo

Buổi chiều

Trực VP

Thứ 2

28/8/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng Cô Giang

Thứ 3

29/8/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng Cô Linh

Thứ 4

30/8/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng Cô Hường

Thứ 5

31/8/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng

Cô  Hoài

 

Thứ 6

01/9/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng Cô Giang

Thứ 7

02/9/2017

Học theo thời khóa biểu

Cô Chi

Thầy Hải

Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng Cô Linh

CN

03/9/2017

Học theo thời khóa biểu   Tập văn nghệ khai giảng - Tập nghi thức khai giảng