Giới thiệu khoa

Nhật ký Khoa May và Thiết kế Thời trang

07-17-2019

Mặc trò cô luôn ham chơi, khờ dại
Thầy cô càng nhẫn nãi khuyên răn
Suốt một đời chèo chở những gian truân
Cười rạng rỡ mặc chân người mỏi mệt.

.

.

.

.

.

.

.