Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

09-11-2017

1. Chức năng và nhiệm vụ:

1.1 Chức năng:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy và nhân sự; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; bảo vệ chính tri nội bộ; công tác Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật;
- Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp; văn thư, lưu trữ; lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
1.2 Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao hàng năm, lập kế hoạch về lao động và biên chế; nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xấp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.
- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trường.
- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trường cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trường trong từng giai đoạn.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và giáo viên: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi, tuyển dụng, nâng ngạch viên chức, nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc xét các danh hiệu do Nhà nước quy định.
- Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng …của trường.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giáo viên, cán bộ, nhân viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm. Thống kê, cập nhật danh sách cán bộ, viên chức tăng và giảm hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
- Tham gia đề xuất, xây dựng, sữa chữa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc xây dựng, sữa chữa, phát triển cơ sở vật chất để phục vụ yêu cầu phát triển của trường.
- Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn của trường. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần, tháng; theo dõi, ghi chép các cuộc họp giao ban, biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường.
- Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ,công nhân viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường. Xây dựng và phát triển phòng truyền thông trường.
- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, đón tiếp khách. Quản lý nhà khách của trường, đảm bảo chỗ ăn ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.
- Thực hiện công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giáy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ viên chức và giáo viên.
- Điều phối và sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ phòng Họp Ban Giám hiệu, phòng làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng Họp khác. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên. Vệ sinh toàn trường, chăm sóc cây cảnh.
- Đầu mối cung cấp, giải quyết các điều kiện, phương tiện làm việc cho Ban Giám hiệu, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc trường; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo đi công tác; quản lý và điều phối ôtô phục vụ công tác trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy. Đầu mối phối hợp các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, cơ sở vật chất cà các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.
- Trực tiếp quản lý  vườn thực nghiệm trường.
- Thực hiện các công việc khác kiên quan đến TC – HC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2. Liên hệ:

Số điện thoại: 0383594088
Email:

Tin khác