Phòng Quản Lý HS - SV

Phòng quản lý HS - SV

09-11-2017

1. Chức năng và nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, văn hoá, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh-sinh viên; đáng giá rèn luyện học sinh-sinh viên; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến học sinh-sinh viên.
- Quan hệ các doanh nghiệp để nắm bắt các thông tin nhu cầu việc làm bán thời gian và việc làm cho học sinh – sinh viên khi ra trường.
2. Liên hệ:
Số điện thoại:
Email:

Tin khác