Phòng Đào Tạo

Phòng đào tạo

09-11-2017

1.  Chức năng và nhiệm vụ:
1.1.  Chức năng:

         - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển các bậc, các hệ và loại hình đào tạo của trường.
         - Xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quản lý, quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch cho các bậc, các hệ và các loại hình đào tạo.
1.2.  Nhiệm vụ:

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hợp tác đào tạo đối với các cơ sở đào tạo theo chủ trương.
- Lập, đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức tuyển sinh các hệ từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khoa học - đào tạo, xét lên lớp, ngừng học, thôi học .
- Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất giải quyết các điều kiện phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên. Đề xuất hướng giải quyết với Ban Giám hiệu nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo trong toàn trường.
- Quản lý và thực hiện tiến độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả các phòng học, xưởng thực hành và giảng đường.
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh - sinh viên, điểm thi, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi xét chuyên ngành theo các quy định. Thống kê, cập nhật danh sách HSSV tăng và giảm hàng tháng, hàng quí và hàng năm, phối hợp nhận xét, đánh giá HSSV hàng năm.
- Tổ chức quản lý kết quả học tập và cấp phát chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo qui chế của Bộ và qui định của trường.
- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh - sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.
- Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ chính quy cho các khoa, các bộ môn của giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng.
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
- Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng và mở rộng quan hệ với các cơ quan đơn vị bên ngoài về công tác đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội thuộc lĩnh vực đào tạo trong trường.  Tổ chức thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; Báo cáo theo quy định chung.
2.  Liên hệ:
      Số điện thoại: (038) 3.599.894

Email:

Tin khác